+420 724 377 412

Pražská metropolitní oblast

Hl město Praha, Černošice, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Říčany, Benešov, Český Brod, Dobříš, Lysá nad Labem, Mělník, Slaný.

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje
 • Integrace dopravních systémů
 • Zavádění moderních technologií a podpora multimodality
 • Budování veřejných dopravních terminálů
 • Podpora P+R parkovišť
 • Obnova vozového parku veřejné hromadné dopravy
 • Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla
 • Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
 • Budování cyklostezek a cyklotras včetně souvisejícího zázemí
 • Zatraktivnění kulturních památek
 • Prezentace a ochrana sbírkových a knihovních fondů
 • Posílení CLLD podporou rozvoje infrastruktury
 • Posílení řídících a administrativních kapacit místních akčních skupin (MAS)
 • Posílení CLLD podporou řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
 • Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání
 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích
 • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
 • Zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti
 • Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury
 • Vytváření partnerství pro transfer znalostí
 • Podpora podnikatelských záměrů a malého a středního podnikání (MSP)
 • Rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění starých ekologických zátěží) a modernizace výrobních provozů
 • Odborné vzdělávání malého a středního podnikání (MSP)
 • Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Deinstitucionalizace sociálních služeb
 • Optimalizace infrastruktury sociálních služeb, doprovodných programů a budování center komunitních služeb
 • Podpora rozvoje sociálního bydlení
 • Podpora sociálního začleňování
 • Rozvoj sociálního podnikání
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
 • Zvýšení kvality návazné péče
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče
 • Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky
 • Vybudování nových dislokací základních složek IZS
 • Výstavba kanalizace spolu s výstavbou čistíren odpadních vod
 • Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod
 • Výstavba a modernizace úpraven vody včetně rozvodných sítí
 • Protipovodňová ochrana intravilánu
 • Protipovodňová preventivní opatření
 • Odstranění ekologických zátěží
 • Posílení biodiverzity
 • Posílení přirozených funkcí krajiny
 • Prevence vzniku odpadů
 • Systémy separace
 • Rekultivace skládek
 • Cestovní ruch