+420 724 377 412

Brněnská metropolitní oblast

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • Integrovaný regionální operační program + přílohy
 • Cyklistická a pěší doprava
 • Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
 • Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb
 • Budování sociálního bydlení
 • Podpora proinovačních služeb pro začínající firmy  
 • Snížení imisní zátěže území
 • Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV pro firmy
 • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Protipovodňová opatření
 • Materiálové a energetické využití odpadů
 • Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb