+420 724 377 412

mapa dotací

Máte možnost čerpat dotace v následujicích lokalitách:

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí
 • Obnova a pořízení vozového parku MHD
 • Zpracování analýzy rizik kontaminovaných lokalit
 • Rozvoj VVI center předaplikačního výzkumu
 • Rozvoj VVI center dlouhodobé mezisektorové spolupráce
 • Infrastruktura středních škol
 • SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru
 • Infrastruktura sociálních služeb na podporu zaměstnanosti soc. vyloučených osob
 • Prostupné zaměstnávání soc. vyloučených osob
 • Infrastruktura sociálního bydlení
 • Infrastruktura pobytových sociálních služeb
 • Metodika dostupného sociálního bydlení
 • Asistence prevence kriminality
 • Protidrogová prevence

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla
 • Terminály
 • Cyklodoprava
 • Sociální bydlení
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
 • Infrastruktura základních škol
 • Infrastruktura středních a vyšších odborných škol
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Hl město Praha, Černošice, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Říčany, Benešov, Český Brod, Dobříš, Lysá nad Labem, Mělník, Slaný.

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje
 • Integrace dopravních systémů
 • Zavádění moderních technologií a podpora multimodality
 • Budování veřejných dopravních terminálů
 • Podpora P+R parkovišť
 • Obnova vozového parku veřejné hromadné dopravy
 • Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla
 • Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
 • Budování cyklostezek a cyklotras včetně souvisejícího zázemí
 • Zatraktivnění kulturních památek
 • Prezentace a ochrana sbírkových a knihovních fondů
 • Posílení CLLD podporou rozvoje infrastruktury
 • Posílení řídících a administrativních kapacit místních akčních skupin (MAS)
 • Posílení CLLD podporou řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
 • Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání
 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích
 • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
 • Zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti
 • Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury
 • Vytváření partnerství pro transfer znalostí
 • Podpora podnikatelských záměrů a malého a středního podnikání (MSP)
 • Rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění starých ekologických zátěží) a modernizace výrobních provozů
 • Odborné vzdělávání malého a středního podnikání (MSP)
 • Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Deinstitucionalizace sociálních služeb
 • Optimalizace infrastruktury sociálních služeb, doprovodných programů a budování center komunitních služeb
 • Podpora rozvoje sociálního bydlení
 • Podpora sociálního začleňování
 • Rozvoj sociálního podnikání
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
 • Zvýšení kvality návazné péče
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče
 • Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky
 • Vybudování nových dislokací základních složek IZS
 • Výstavba kanalizace spolu s výstavbou čistíren odpadních vod
 • Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod
 • Výstavba a modernizace úpraven vody včetně rozvodných sítí
 • Protipovodňová ochrana intravilánu
 • Protipovodňová preventivní opatření
 • Odstranění ekologických zátěží
 • Posílení biodiverzity
 • Posílení přirozených funkcí krajiny
 • Prevence vzniku odpadů
 • Systémy separace
 • Rekultivace skládek
 • Cestovní ruch

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. Třídy
 • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel
 • vznik a rozvoj sociálního podnikání
 • infrastruktura základních škol
 • infrastruktura středních a vyšších odborných škol
 • infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • výstavba a modernizace přestupních terminálů a parkovací systémy
 • zpracování odpadů, třídící linky
 • rozvoj kulturního dědictví
 • předaplikační výzkum
 • dlouhodobá mezisektorová spolupráce
 • inovační výkonnost podniků
 • služby infrastruktury, inkubátory, cowork  
 • konkurenceschopnost podniků
 • infrastruktura pro podnikání
 • školicí střediska
 • podpora zaměstnanosti
 • elektrické trakce ve městech
 • telematika pro IAD  

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol
 • Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení
 • Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce
 • Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů
 • Poradenství pro malé a střední podniky
 • Revitalizace brownfieldů
 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu
 • Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti
 • Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
 • Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu
 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
 • Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy
 • Zvyšování bezpečnosti v dopravě
 • Pořízení vozidel pro přepravu osob
 • Předcházení vzniku odpadů
 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • Rozvoj kulturního dědictví

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Terminály
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla
 • Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění
 • Muzea
 • Paměťové instituce a kulturní památky
 • Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
 • Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně multimodálních spojí a letištní infrastruktury
 • Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • Integrovaný regionální operační program + přílohy
 • Cyklistická a pěší doprava
 • Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení
 • Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb
 • Budování sociálního bydlení
 • Podpora proinovačních služeb pro začínající firmy  
 • Snížení imisní zátěže území
 • Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV pro firmy
 • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Protipovodňová opatření
 • Materiálové a energetické využití odpadů
 • Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb